Shows Watch & listen Biography store

songs

Swannesang

Wachtsjend
Oant myn lichem
Net mear fêsthâldt
Oan ’e waarmte
Oant myn bloed
Op kin
Tsjin ’e kalmte
Fan ’e snie

Wachtsjend
Oant ik stadichoan
Oernaam wurd
My mei de grûn ferbyn        
Hjir is it
Dêr’t ik ien wurd
Hjir is it
Dêr’t ik bliuw

Wachtsjend
Oant de swiertekrêft
My falle lit
Yn djippe hichten
Lang genôch
Haw ik my bûgd
Nei de wetten
Fan ’e wrâld

Sa lang lyn 
Dat ik sûnder bonken wie
Sa lang lyn 
Dat ik ien mei alles wie
Nim my wer op
Lit my wer ta
Ik bin in dochter
Dy’t wachtet
Oant mem har wer hellet

Wachtsjend
Oant de twirrewyn
My widzje sil
Mei sêfte memmestim    
Oant de snie 
My stil bestoppet
Under stive
Tekkens sliep

Wachtsjend
Oant ik net mear wit
Wêr’t de reis begjint
Dit lichem einiget    
Ik fertrou
Op alles foar my
Op alles nei my
Op wat ik net wit        

Wachtsjend
Oant it libben loslit
As it gaaske
Op in hielde wûne
Oant de mem
My wer opnimt
My weromlûkt
Yn har skoat

Wachtsjend
Oant it ferset ferliest
Oant ik einlings
Opnij omearmje kin
Oant de langst
By dy te wêzen
It wint 
Fan in warber hert

Lyrics & music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Translation

Swan song

Waiting
Until my body
No longer holds on
To warmth
Until my blood
Can measure up 
To the calm
Of the snow

Waiting
Until I lose shape
Until memory
Binds me to the earth
This is where
I become one
This is where
I stay

Waiting
Until gravity
Drops me
Into deep heights
I have bowed
To the laws
Of the world
Long enough

It’s been so long
Since I was without bones
It’s been so long 
Since I was one with everything
Gather me up again
Let me come back in
I am a daughter
Who waits
Until mum comes to fetch her

Waiting
Until the whirlwind
Will rock me
With a motherly voice
Until the snow
Silently covers me
Beneath solid
Blankets of sleep

Waiting
Until I no longer know
Where the journey begins
And this body ends
I trust
Everything before me
Everything after me
I trust what I don’t know

Waiting
Until life lets go
Like a gauze
On a healed wound
Until the mother
Takes me in again
Draws me back 
Into her lap

Waiting
Until I lose my resistance 
Until at last
I can embrace again
Until the longing
To be with you
Wins
From a tireless heart

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg
Update cookies preferences