Shows Watch & listen Biography store

songs

Dûnsje yn 'e Mist

We dûnsje yn ’e mist                                                                      
Op ’e taast
Nei wat fertroud wie
In pas-de-deux dy’t ea
Fansels gie
 
We dûnsje yn ’e mist
Op ’e taast as
Begjinnelingen          
Man en frou sunder gesicht
Herinneringen
 
Ik ha se sjoen
Yn dyn eagen
Ik ha se heard
Yn ’e hûs
De bern
Dy’t komme soenen
 
We dûnsje
Sykje ritme
We sirkelje as wikels
Om elkoar hinne
We dûnsje
We dûnsje
Allinne
 
We dûnsje yn ’e mist
Sûnder gesicht
We dûnsje
We dûnsje
We dûnsje

Lyrics & performance Nynke Laverman | Music Nynke Laverman & Sytze Pruiksma | All instruments Sytze Pruiksma, except: synths Peter Sijbenga | Musical production & recording Sytze Pruiksma | Mix Harry Zwerver | Mastering Darcy Proper

Plant

Plant, 2021

Vertaling

Dancing in the Fog

We dance in the fog
Searching blindly
For what we had from the start
A pas-de-deux
Danced by heart
 
We dance in the fog
Searching blindly like
Beginners
Man and woman
With no face
Memories
 
I saw them
In your eyes
I heard them
In our home
The children
That would come
 
We dance
Searching for rhythm
We circle each other
Like falcons
We dance
We dance
Alone
 
We dance in the fog
Without a face
We dance
We dance
We dance


iislanskipkopie.jpg
Update cookies preferences