Shows Watch & listen Biography store

songs

Swarte ierde

swarte do, ik koe dy net
mar ik hongere om dyn lippen
ik hongere om dyn eagen
en myn bêd wie in woastenij
swarte do, hoe koe ik witte

en ay borracha*
it hert bliedt bloed
bliedt altyd dy
ik bin in flakte
ik bin in kaktus
en de woartel is kapot

swarte do, do frijst net mear
do dûnsest mei oare dames
dyn toarst is myn wetter
myn hert is dyn deadsklok
swarte do, kom net werom

en ay borracha
it hert bliedt bloed
bliedt altyd dy
ik bin in flakte
ik bin in kaktus
en de woartel is kapot

de flesse dêr’t wy fan dronken
dûnset as in spoek de nacht yn
ik lis wer op dit lege bêd
ik fal wer yn dit kâlde sân
en dit is de swarte ierde
dit is swarte ierdeLyrics: Albertina Soepboer // Music: Walter Hidalgo // English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

Black sand

black dove, I didn’t know you
but I hungered for your lips
I hungered for your eyes
and my bed was a desert
black dove, how was I to know

and ay borracha
the heart bleeds blood
it always bleeds you
I’m a mesa
I’m a cactus
and the root is dead

black dove, you stopped making love
you dance with other women
your thirst is my water
my heart is your death knell
black dove, don’t come back

and ay borracha
the heart bleeds blood
it always bleeds you
I’m a mesa
I’m a cactus
and the root is dead

the bottle we drank from
dances into the night like a ghost
I lie down on this empty bed again
I fall down on this cold ground again
and this is black sand
this is black sand          

iislanskipkopie.jpg
Update cookies preferences