Shows Watch & listen Biography store

songs

Salang

krekt ûnder myn hûd
fonkelje dyn eagen
kleurje read wat kâld wie
meitsje yn 'e tiis
fjoer om myn ankels
fjoer yn myn hier

myn earen streame fol
mei inkeld noch dyn lûd
ús azem sûzet
foar dyn mûle wol ik sjonge
dyn laits brekt de skamte
núnderet sêft troch myn bloed

ús earms falle yn
en rûn rûnom inoar
ús soargen slite
om’t ús buken inoar fiele
ús heupen brâne fûl
om’t wy dûnsje siel oan siel

salang, salang
salang, salang

en lang nei ús dûns
as wy sliepe op ’e wyn
ljochtet ús fel
in beaken yn ’e nacht
sa’t de ien de oar wer fynt
as dy fier fuort dreame mocht

en even sille wy skrieme
om’t ús herten samar sjonge
fan in moeting lang lyn
de stilte raant
yn ’e waarmte fan de moarn
ús triennen brekke iis

ús earms falle yn
en rûn rûnom inoar
ús soargen slite
om’t ús buken inoar fiele
ús heupen brâne fûl
om’t wy dûnsje siel oan siel

salang’t wy laitsje
salang’t wy laitsje
sille ús lippen nea wer wurden meitsje
salang’t wy dûnsje
salang’t wy dûnsje
sille ús fuotten nea de grûn wer reitsje

Lyrics: Nynke Laverman // Music: Fernando Lameirinhas // English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

As long as

just beneath my skin
your eyes sparkle
coloring the cold bits red
bringing confusion
fire around my ankles
fire in my hair

my ears fill with
only your voice
our breaths mingle
I want to sing for your lips
your smile conquers the shame
hums gently through my veins

our arms wrap themselves
over and around each other
our worries fade away
because our bellies are touching
our hips are burning with desire
because we’re dancing soul to soul

as long as, as long as
as long as, as long as

and long after our dance
when we’re cradled by the wind
our skins will light up
like beacons in the night
so we can find each other again
when we’re dreaming far apart

and for a while we’ll cry
because our hearts are singing
about a long-ago meeting
the silence melts
in the warmth of the morning
our tears break the ice

our arms wrap themselves
over and around each other
our worries fade away
because our bellies are touching
our hips are burning with desire
because we’re dancing soul to soul

as long as we laugh
as long as we laugh
our lips will never say another ugly word
as long as we dance
as long as we dance
our feet will never touch the ground again

Beammen-yn-wetter.jpg