Shows Watch & listen Biography store

songs

Riedsel

yn guon nachten wazemje alle wurden fan iensumens
dize driuwt yn ’e holle om, wat falt der ek te sizzen
de stuollen leech bliuwe, de klok sûnder hope tikket
it sop stiet kâld op tafel, de tsiis heakket oan it knyft

yn ’e fierte glidet de see oer wite kokkelbanken
in fiskersfrou begjint te waskjen
dit hûs garret it stof fan in lang jier en ik fei it
yn myn hannen en hoe te tinken oan nije leafde
yn ’e fierte sjongt de see oer wite kokkelbanken

wat ik oan gebaren foar dy meitsje kin
it is gjin riedsel
wat ik oan wurden foar dy sizze kin
is net dat riedsel
fan twa tegearre

en ik, ik wol wer sjonge op dizze keale ierde
it hûs in útbloeide blom, de doar in toarre beam
wat is sterker as de hûd, wat is tearder as de hûd
ik nim wat de see en it stof tegearre meitsje
en ik sil wer sjonge oer dat iene riedsel

wat ik oan gebaren foar dy meitsje kin
it is gjin riedsel
wat ik oan wurden foar dy sizze kin
is net dat riedsel
fan twa tegearre
en ik wol wer sjonge oer dat riedsel
fan twa tegearre

Lyrics: Albertina Soepboer Music: Tiago Machado English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

Riddle

some nights the words steam up with loneliness
fog floats into your head, what else is there to say
when the chairs are empty, the clock ticks without hope
the soup on the table is cold, the cheese clings to the knife

on the far-off shore the sea slides over white cockle banks
a fishwife starts to do the wash  
inside the house I sweep a long year’s collection of dust
into my hands and think about new love
on the far-off shore the sea sings over white cockle banks

and the gestures I can make for you
are not a riddle
and the words I can say for you
are not that riddle
of two together

and I, I want to sing again on this barren land
the house a withered flower, the door a dried-up tree
what’s tougher than skin, what’s more tender than skin
I’ll take what the sea and the dust make together
and sing again about that one riddle

and the gestures I can make for you
are not a riddle
and the words I can say for you
are not that riddle
of two together

and I’ll sing again about the riddle
of two together

Wetter-2.jpg