Shows Watch & listen Biography store

songs

Por mi pasión

dit is nacht dit is read
dit is nacht fan reade heupen
dizze stêd flikkeret fan fjoer
alle eagen heine langstme hjir

ik reitsje dy oan, frij dy sa wyld
skuor dy de strjitte oer nei hûs ta
ik tsjoen de leafde skerper hjoed
lit de tafels dûnsje, de rein komme

as ik dy útklaai, es por mi pasión
as ik dy delbêdzje, es por mi pasión
as ik dy nachtryd, es por mi pasión

it bêd hat wol hûndert hoeken hjoed
en dyn hân is in fulkaan en lit my lit
my mar fjoer spuitsje yn dyn heupen
en lit my lit my mar komme yn de rein

as ik dy útklaai, es por mi pasión
as ik dy delbêdzje, es por mi pasión
as ik dy nachtryd, es por mi pasión

Lyrics: Albertina Soepboer Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

Por mi pasión

this is night this is red
this is the night of red loins
this city flickers with fire
all eyes burn with desire here

when I undress you, es por mi pasión
when I lay you on the bed, es por mi pasión
when I mount you at night, es por mi pasión

I touch you, woo you so wildly and
drag you down the street to the house
I conjure up love more clearly today
let the tables dance, let the rains come

when I undress you, es por mi pasión
when I lay you on the bed, es por mi pasión
when I mount you at night, es por mi pasión

the bed has a hundred corners today
your hand is a volcano and let me let
me spurt fire into your loins
and let me let me come in the rain

when I undress you, es por mi pasión
when I lay you on the bed, es por mi pasión
when I mount you at night, es por mi pasión

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg