Shows Watch & listen Biography store

songs

Leafdesbang

wang oan wang
stil en lang
stean wy
wang oan wang
leafdesbang

hoeden noch
gloeit de gloed
fan hûd lâns hûd
myn azem trillet
lâns dyn linkerear

ús liven roppe
sy witte sy wolle
ús liven langje
en stadichoan
fal ik yn dyn hân

giest mei
leaf, giest mei

wang oan wang
al te lang
stean wy
wang oan wang
leafdesbang

ik fiel dyn wifel, in pine
dy’t omraast yn in oar ferline
triennen falle as hast fergetten wiet
sjonge wer har hertferskuorrend liet

ús liven roppe
sy witte sy wolle
dyn siel ferstivet:
net ferlieze, net ferlieze
mar ús liven roppe
sy witte sy wolle

jou my dyn hân
en dûnsje
mei my

Lyrics & music: Nynke Laverman English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

Afraid of love

cheek to cheek
for one long beat
we stand
cheek to cheek
afraid of love

still wary
the glow spreads
from skin to skin
my breath trembles near
your left ear

our bodies shout
they know they want
our bodies yearn
and ever so slowly
I fall into your hand

love, will you come with me
love, will you come with me

cheek to cheek
for too many beats
we stand
cheek to cheek
afraid of love

I feel your doubt, a pain
raging around another past
tears fall like nearly forgotten rain
and sing their heartbreaking song again

our bodies shout
they know they want
your soul seizes up
don’t give in, don’t give in
but our bodies shout
they know they want

give me your hand
and dance
with me

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg