Shows Watch & listen Biography store

songs

Hambre del alma

Ahora quiero amar algo lejano…
Algún hombre divino
Que sea como un ave por lo dulce,
Que haya habido mujeres infinitas
Y sepa de otras tierras, y florezca
La palabra en sus labios perfumada:
Suerte de selva virgen bajo el viento...

Y quiero amarlo ahora. Esta tarde.

myn mage begjint te roppen
as ik dy om my hinne fiel
myn mage begjint te roppen
as ik dy om my hinne fiel
as de jûn dyn rook ferriedt
rint my it wetter yn ’e mûle
as de jûn dyn rook ferriedt
rint my it wetter yn ’e bek

de nacht hellet de jûn yn
op de flaktes fan dyn rêch
de nacht hellet de jûn yn
op de flaktes fan dyn rêch
ik wol priuwe oant ik sêd
priuwe, priuwe wa’sto bist
ik wol priuwe oant ik sêd
en do in part fan my bist

tengo hambre, mi amor
lit my ite, lit my drinke, lit my fiele
tengo hambre, mi amor
jou my dyn lippen, jou my dyn bloed
ik bin in hongerjende siel
en ik haw ferlet fan iten
tengo hambre, mi amor
jou my leafde, jou my moed

moast witte, ik rûk dyn eangst
as ik boartsje mei dyn skaad
moast witte, ik rûk dyn eangst
as ik boartsje mei dyn skaad
en ik bin net ûngefaarlik
sykjend nei dyn hannen
bin net ûngefaarlik
sykjend nei dyn hert

gûl mar, ik bin toarstich
en ik langje nei dyn triennen
leafste gûl mar, ik bin toarstich
en ik langje nei dyn triennen
lit se rôlje oer dyn wangen
rôlje oer myn tonge
rôlje oer dyn wangen
rôlje, rôlje oant ik sjong

tengo hambre, mi amor,
lit my ite, lit my drinke, lit my fiele
tengo hambre, mi amor
jou my dyn lippen, jou my dyn bloed
ik bin in hongerjende siel
en ik haw ferlet fan iten
tengo hambre, mi amor
jou my leafde, jou my moed

Tiembla mi boca y en mis dedos finos
Se deshacen mis trenzas poco a poco.

ik wol dy ite
wol dy drinke
wol dy fiele
wol dy priuwe

ik fret dy op!


Lyrics: Nynke Laverman Spoken intro (poem): Alfonsina Storni Music: Ward Veenstra English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

Hambre del alma

Right now I want to love something far away . . .
Some fantastic man

Who is birdlike in his sweetness
Who has had untold women
And knows other soils, and on
His lips bloom scented words:
A kind of virgin wood beneath the wind . . .

And I want to love him right now. This afternoon.

my stomach growls
when I feel you near me
my stomach growls
when I feel you near me
when evening reveals your smell
my mouth starts to water
when evening reveals your smell
my mouth starts to water

night overtakes the evening
on the plains of your back
night overtakes the evening
on the plains of your back
I want to taste till I’ve had my fill
taste, taste who you are
I want to taste till I’ve had my fill
and you are part of me

tengo hambre, mi amor
let me eat, let me drink, let me feel
tengo hambre, mi amor
give me your lips, give me your blood
I’m a hungry soul
and I need food
tengo hambre, mi amor
give me love, give me courage

I’m telling you, I smell your fear
when I play with your shadow
I’m telling you, I smell your fear
when I play with your shadow
and I’m not without danger
seeking your hands
not without danger
seeking your heart

weep, my love, I’m thirsty
and I long for your tears
weep, my love, I’m thirsty
and I long for your tears
let them roll down your cheeks
roll down my tongue
roll down your cheeks
roll, roll till I sing

tengo hambre, mi amor
let me eat, let me drink, let me feel
tengo hambre, mi amor
give me your lips, give me your blood
I’m a hungry soul
and I need food
tengo hambre, mi amor
give me love, give me courage

My mouth trembles and in my fine fingers
My braids become unraveled, little by little.

I want to eat you
want to drink you
want to feel you
want to taste you

I’ll eat you up!

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg