Shows Watch & listen Biography store

songs

Fan dy langstme

by de kade leit it reade skip
yn it tsjuster sliepe de minsken
boppe de nacht komt it ljocht
en allinne ik lis noch wekker

ús wrâld wennet hjoed op myn pink
ús hûd ús hûs, dêr’t wy ús ferskûlje
dyn teisters ferriede wat ik wit
ús iensum wêzen is foarby no

oranje dagen waaie oan
dûnsjende skippen komme en geane
waarm om my hinne leist te sliepen
ús iensum wêzen is foarby

Lyrics: Albertina Soepboer & Nynke Laverman Music: Gabriël Fauré // English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

That longing

the red ship is moored to the dock
everyone is fast asleep in the dark
the light steals up on the night
and I’m the only one still awake

our world fits on my little finger today
our skins are the houses we hide in
your eyelashes betray what I feel
our loneliness is over now

orange days blow in on the wind
dancing ships come and go
you wrap me in your sleepy warmth
our loneliness is over now

iislanskipkopie.jpg