Shows Watch & listen Biography store

songs

De ûntdekker

myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de wrâld
myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
en ik wol noch net nei hûs

ik wit net wêr’t ik bin
ik wit net wat der komt
mar myn fuotten stampe fierder
oer de râne fan de krater
ik wol witte wa’t ik bin
yn alle hoeken fan de wrâld
ik wol noch net nei hûs
ik wol it witte

ik bin de ûntdekker
fan it grutte ûnbekende yn my
ik bin de ûntdekker
myn spoaren binne farsk
alle dagen bin ik nij

myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de wrâld

ik feroarje mei it lânskip
ik ferraan mei de klimaten
ik gean op yn alle kleuren
sla de bek yn elke taal

ik kolkje mei rivieren
lis it oan mei metropoalen
lit my felje troch de sinne
lit my folje mei de rein

myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
en ik wol noch net nei hûs

yn woastinen sier ik sân
drink ik tee mei skorpioenen
swim ik linich as de slangen
ûnder koele rotsen troch
yn it iislân bin ik breid
sliep ik yn in wite suite
op it heechste himelbêd
sjong ik lieten fan kristal

ik bin de ûntdekker
fan it grutte ûnbekende yn my
ik bin de ûntdekker
myn spoaren binne farsk
alle dagen bin ik nij

myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de wrâld
myn swarte fuotten rinne
oer de râne fan de krater
myn swarte fuotten rinne
rinne rinne rinne rinne

mar fyn my as ik immen fyn
immen dy’t ik net weromken
immen dy’t ik net werken
fyn my as ik immen fyn
fan wa’sto net mear hâlde kinst
fyn my, fyn my dan werom


Lyrics: Nynke Laverman Music: Nynke Laverman & Ward Veenstra English translation: Willem Groenewegen

Nomad

Nomad, 2009

Translation

The discoverer

my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
along the rim of the world
my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
and I won’t go home just yet

I do not know where I am
I do not know what’s coming
but my feet thump onwards
along the rim of the crater
I want to know who I am
in every corner of the world
I won’t go home just yet
I want to know

I am the discoverer
of the great unknown in me
I am the discoverer
my tracks are fresh
each day I am new

my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
along the rim of the world

I change with the landscape
I merge with the climates
I blend in with each colour
strike a chord in every speech

I churn with the rivers
I side with metropolises
let myself be slain by the sun
let myself be filled by the rain

my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
and I won’t go home just yet

in deserts I boil sand
and drink tea with scorpions
I swim as supple as snakes
passing under cool rocks

in the icescape I am bride
and sleep in a white suite
on the biggest four-poster bed
I sing songs of crystal

I am the discoverer
of the great unknown in me
I am the discoverer
my tracks are fresh
each day I am new

my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
along the rim of the world
my blackened feet are marching
along the rim of the crater
my blackened feet are marching
marching marching marching marching

but find me when I find someone
someone I can’t recall
someone I can’t recognize
find me when I find someone
you cannot love any longer
then find me, find me back again

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg
Update cookies preferences