Shows Watch & listen Biography store

songs

De frou fan mais

om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier
fan it fertriet sûnder suver wetter
fan de man sûnder it djippe skaad
fan de muorre sûnder houten doar
en om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier

mar neist de paden, krekt op de rânen
tusken hege beammen en parkblommen
struit se mais del, as oft se ivich sieddet
de tsjustere stikken stêd net wier binne
en alle minsken har samar groetsje hjoed

om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier
fan it fertriet sûnder suver wetter
fan de man sûnder it djippe skaad
fan de muorre sûnder houten doar
en om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier

mar de frou, se komt werom mei mais
se sieddet foar de soele wyn dy dei
foar de leafdesdowen op wide pleinen
en foar wat in oare kear wol komme sil
se laket dizze wrâld ta, de frou fan mais

om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier
fan it fertriet sûnder suver wetter
fan de man sûnder it djippe skaad
fan de muorre sûnder houten doar
en om de twa heupen fan ’e maisfrou
spielt de rivier, de drôve rivier

Lyrics: Albertina Soepboer Music: Nynke Laverman & Joël Groenewold English translation: Susan Massotty

De Maisfrou

De Maisfrou, 2006

Translation

The corn sower

around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river
of sorrow without a drop of clear water
of the man without a deep shadow
of the wall without a wooden door
and around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river

but beside the paths, along the borders
between towering trees and flowerbeds
she scatters corn, as if she’ll sow forever
the city’s dark alleyways aren’t real
and everyone greets her today

around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river
of sorrow without a drop of clear water
of the man without a deep shadow
of the wall without a wooden door
and around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river

but the woman comes back with the corn
she sows for the sultry wind today
for the lovebirds in countless plazas
and for what will happen another day
she smiles at the world, the corn sower

around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river
of sorrow without a drop of clear water
of the man without a deep shadow
of the wall without a wooden door
and around the hips of the corn woman
washes the river, the woeful river

Beammen-yn-wetter.jpg