Shows Watch & listen Biography store

songs

Sabearelân

Tear dy iepen
Nei it ljocht
Nei de sinne
Kear dyn lyfke om
En sjoch
Alles 
Alles


Tel alle rigers
Flean mei
Nei Sabearelân
De slangen en de tigers
Alles 
Alles komt goed


En alles wat ik sizze kin
Is dat leafde net stikken kin
En dat alles lyts leaf jonkje
Alles alles wat der is
En alles watsto bist
Fan leafde makke is 
En alles alles
Alles komt 


Folgje de flinters
Fal oer de râne
Yn in nij ferhaal
De spikers en de splinters
Alles 
Alles komt goed


En alles wat ik sizze kin
Is dat leafde net stikken kin
En dat alles lyts leaf jonkje
Alles alles wat der is
En alles watsto bist
Fan leafde makke is 
En alles alles
Alles komt goed


Lyrics & performance Nynke Laverman | Music Nynke Laverman & Sytze Pruiksma | Musical production & recordings Sytze Pruiksma, Lân Studios, Weidum | Mix Harry Zwerver, Studio 12, Franeker | Mastering Darcy Proper, Valhalla Studios, NY | English translation lyrics Judith Wilkinson

Plant

Plant, 2021

Vertaling

The land of make-believe

Fold yourself open
To the light
To the sun
Turn your small body around
And see 
Everything
Everything
 
Count all the herons
Join them in their flight
To the Land of Make-believe
The snakes and the tigers 
Everything
Everything will be all right
 
All I can say
Sweet little boy
Is that love can’t be broken
Everything that is
And everything you are
Is made of love
And everything will be
 
Follow the butterflies
Fall over the edge
Into a new story
Both sweet and gory
Everything
Everything will be all right
 
All I can say
Sweet little boy
Is that love can’t be broken
Everything that is
And everything you are
Is made of love
And everything
Everything will be all right

Wetter-2.jpg
Update cookies preferences