Shows Watch & listen Biography store

songs

Moarn

Moarn sil it foar ivich maaitiid wêze
Mar nacht is it no

Achterlitten
Yn in ûnbewenbere wrâld
Achterlitten
Dêr’t de dei te ljocht is
En gjin nacht tsjuster genôch
Om it gebalt binnenyn    
Del te bêdzjen

Moarn sil it foar ivich maaitiid wêze
Mar nacht is it no

Achterlitten
Yn in rinkeljen fan kleur en lûd
Achterlitten
Yn alle strjitten alle keamers
Sykje ik om dy
Tusken ûntelbere minsken
Fyn ik dy net

Moarn sil it foar ivich maaitiid wêze
Mar nacht is it no

Ferlos my
Ut dit luchtlege
Lit my yn ta de ierde
Dy’t dy bestoppet
Tichtby dy wol ik sliepe
En ta stof fergean

Moarn sil it foar ivich maaitiid wêze
Moarn


Lyrics: Tsjêbbe Hettinga & Hanny Michaelis // Music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Vertaling

Tomorrow

Tomorrow it will be spring for ever
But it’s night now

Left behind
In an uninhabitable world
Left behind
Where the day is too light
And no night dark enough
To calm down
The inner turmoil

Tomorrow it will be spring for ever
But it’s night now

Left behind
In a world jangling with colour and sound
Left behind
In every street every room
I keep looking for you
Among countless people
I find you nowhere

Free me
From this limbo
Let the earth that covers you
Take me in
I want to sleep close to you
And turn to dust

Tomorrow it will be spring forever
Tomorrow

Wetter-2.jpg