Shows Watch & listen Biography store

songs

Katedralebouwer

Wês in katedralebouwer
In tsjin ’e-stream-yn-klauwer
Dreamferbouwer
Gjin doch-mar-gewoan-herkauwer
Brûk-dyn-ferstân-neisjouwer
Geastfernauwer
Sopferflauwer
Mar in ferhalebrouwer
Ideaalútjouwer
Wês in katedralebouwer

Dwale lit my dwale
Troch myn katedraal
Troch de dream dy’t ik libje wol
De wrâld dêr’t ik wêze wol
Dwale lit my dwale
Sûnder te witten wêr’t ik útkom want
In swalker kin noait ferdwale

Wês in katedralebouwer
In tsjin ’e-stream-yn-klauwer
Stip-op ’e-hoarizon-trochdouwer
Dreamferbouwer
Gjin doch-mar-gewoan-herkauwer
Brûk-dyn-ferstân-neisjouwer
Geastfernauwer
Sopferflauwer
Mar in systeemwantrouwer
Lytse-talesjouwer
Ideaalútjouwer
Wês in katedralebouwer

Dwale lit my dwale
Troch myn katedraal
Troch de dream dy’t ik libje wol
De wrâld dêr’t ik wêze wol
Dwale lit my dwale
Sûnder te witten wêr’t ik útkom want
In swalker kin noait ferdwale

Wês in katedralebouwer
Wês in katedralebouwer
In katedralebouwer

Lyrics & music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Vertaling

Cathedral builder

Be a cathedral builder
Swimmer against the stream
Planter of dreams
Don’t be a cliché embracer
Common-sense chaser
Spirit shamer
Middle-of-the-road aimer
But be a story brewer
Ideal pursuer
Be a cathedral builder

Wander let me wander
Through my cathedral
Through the dream I want to live by
The world I want to be in
Let me wander
Without knowing what I’ll find
A wanderer can never get lost

Be a cathedral builder
Swimmer against the stream
Speck-on-the-horizon reacher
Planter of dreams
Don’t be cliché teacher
Common-sense preacher
Spirit shamer
Middle-of-the-road aimer
But a system defier
Minor-languages crier
Ideal pursuer
Be a cathedral builder

Wander let me wander
Through my cathedral
Through the dream I want to live by
The world I want to be in
Let me wander
Without knowing what I’ll find
A wanderer can never get lost

Be a cathedral builder
Be a cathedral builder
A cathedral builder

Wetter-2.jpg