Shows Watch & listen Biography store

songs

Jefte

Mei in mins de jefte fan it libbensljocht weromjaan
Of moat er it ferset fan binnen stomslaan

Moat er him ferbite sûnder klacht en sûnder fragen
En it rjocht fan bestean ynmoedich drage           

Oerjefte as iennichst antwurd

Lyrics: Nynke Laverman // Music: Sytze Pruiksma & Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Vertaling

Gift

Can you return the gift of the light of life
Or should you smother your resistance

Should you grit your teeth without question or complaint                                     
And embrace the right to live

Surrender the only answer

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg