Shows Watch & listen Biography store

songs

De langste sliep

Wachtsje net 
Oant de kjeld komt    
Wachtsje net 
Oant it liif falt 
Ut syn ploai
Tel se net de sekonden 
Tusken sykheljen 
Sykheljen

Harkje net 
Hoe’t de tiid krimpt
Wachtsje net 
Oant de geast brekt 
Ut syn koai
Tel se net de sekonden 
Tusken sykheljen 
Sykheljen

Lis my del hjir yn dit leechlân
As de tiid komt om te lizzen
Lis my del en lit my sliepe
De langste sliep
Laitsje my ta lit my noch ien kear
Dyn leafdeseagen lêze
Mar lit my dan allinne
Wy twa meie inkeld
Fan it libben wêze

Wachtsje net 
Oant it stil wurdt
Harkje net 
Hoe’t de nacht fret 
Oan syn proai
Bliuw mar net 
Oant de hân dy’t ea fan my 
Om dy fan dy socht
Loslit

Lis my del hjir yn dit leechlân
As de tiid komt om te lizzen
Lis my del en lit my sliepe
De langste sliep
Laitsje my ta lit my noch ien kear
Dyn leafdeseagen lêze
Mar lit my dan allinne
Wy twa meie inkeld
Fan it libben wêze


Lyrics: Nynke Laverman // Music: Sytze Pruiksma & Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Vertaling

The longest sleep

Don’t wait
Until the cold sets in
Don’t wait
Until the body
Unbends itself
Don’t count the seconds
Between breathing in and out
In and out

Don’t listen
To how time shrinks
Don’t wait
Until the spirit 
Breaks out of its cage
Don’t count the seconds
Between breathing in and out
In and out

Lay me down here in these lowlands
When the time comes to lie down
Lay me down and let me sleep
The longest sleep
Give me your laugh let me read your
Loving eyes one last time
But then leave me alone
We two belong 
To life only

Don’t wait
Until silence falls
Don’t listen
To how the night gnaws
At its prey
Don’t wait
Until the hand that was once mine
Looking for yours
Lets go 

Lay me down here in these lowlands
When the time comes to lie down
Lay me down and let me sleep
The longest sleep
Give me your laugh let me read your
Loving eyes one last time
But then leave me alone
We two belong 
To life only

Beammen-yn-wetter.jpg