Menu

Ald mei dy

Ald mei dy
Ald mei dy
As it dan moat it âlder wurden
Dan it leafste âld mei dy

Soenen we laitsje 
Om ús knoffelige loopkes
Soenen we skrieme 
Om elkoars ferjitlikheid
Glimkje om de tearen
Dy’t har frij en ûnbeskamme
Telle lieten
As de ringen fan in beam

Ald mei dy
Ald mei dy
As it dan moat it âlder wurden
Dan it leafste âld mei dy

Soenen we prate 
Oer deselde tûzen dingen
Soenen we frije
Mei deselde ynlikheid
Glimkje om de kearen
Dat we frij en ûnbeskamme
Leafde makken
Yn ’e earmen fan ’e jeugd

Ald mei dy
Ald mei dy
As it dan moat it âlder wurden
Dan it leafste âld mei dy
As it dan moat it âlder wurden
Dan it leafste âld mei dy


Old with you

Lyrics & music: Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson