Shows Watch & listen Biography store

songs

De Wachter

Unferwachts sil it komme
Unferwachts
Want ik wachtsje net    
Ik achtsje net
Ik freegje wat fan my is
Ik freegje freegje wat fan my is
De wrâld is myn toaniel

Unferwachts sil it komme
Unferwachts
Want ik wist it net
Wist it wol en wist it net
Ik wâdzje troch myn widze
Ik wâdzje wâdzje troch myn widze 
Mei learzens fan flewiel

En de wyn sil my om ’e earen slaan
Dat der likefolle kânsen as stjerren wiene
En it wetter sil my wreed te kennen jaan
Dat der likefolle kânsen as stjerren wiene
Wa sil in memmemoardner ferjaan

Unferwachts sil it komme
Unferwachts
Want ik wachtsje net
Ik achtsje net
Ik waskje myn gewisse
Ik wiskje en waskje myn gewisse
Wiskje stikjes siel            

En de wyn sil my om ’e earen slaan
Dat der likefolle kânsen as stjerren wiene
En it wetter sil my wreed te kennen jaan
Dat der likefolle kânsen as stjerren wiene
Wa sil in memmemoardner ferjaan

Ik ha de wachter fergetten
De wachter yn mysels ferret
De wachter fergetten 
Foar gek yn ’e hoeke set
Ik ha de wachter fergetten
De wachter yn mysels ferret
De wachter fergetten       

Wês wach
Wês wachter
Wachter yn ferwûndering
Wachter yn bysûndering 
Wês wach
Wês wach

Lyrics: Nynke Laverman // Music: Sytze Pruiksma & Nynke Laverman // English translation: Judith Wilkinson

Wachter

Wachter, 2016

Vertaling

The guardian

It will come without warning
Without warning
Since I don’t wait
I don’t take care
I ask for what’s mine
I keep asking for what’s mine
The world is my stage

It will come without warning
Without warning
Since I didn’t know
Did know and didn’t know
I trample on my cradle
I keep trampling on my cradle
With boots of velvet

And the wind will drum into me
There were as many chances as stars
And the water will cruelly bring home to me
There were as many chances as stars
Who will forgive a matricide

It will come without warning
Without warning
Since I don’t wait
I don’t take care
I wash my conscience
I wash and wipe out my conscience
Wipe out pieces of my soul

And the wind will drum into me
There were as many chances as stars
And the water will cruelly bring home to me
There were as many chances as stars
Who will forgive a matricide

I’ve forgotten the guardian
Betrayed the guardian in myself
I’ve forgotten the guardian
I made a fool of the one who waits
I’ve forgotten the guardian
Betrayed the guardian in myself
Forgotten the one who waits

Be awake 
Be awaiting
Be a guardian of wonder
Be a guardian of worth
Be awake
Be awake

Beamen-op-e-kop-1-en-uitsnede.jpg